Rada Duszpasterska

Liczba odwiedzających: 1241
Parafialna Rada Duszpasterska jest głosem doradczym proboszcza

Zadaniem rady jest śledzenie i analizowanie wszystkiego, co ma związek z działalnością duszpasterską i wyciągnięcie z tego praktycznych wniosków, które mają wspomóc pracę proboszcza. W myśl przepisów prawa kanonicznego rada posiada jedynie głos doradczy. Zakres podejmowanych działań i tematów należy do decyzji proboszcza.

Radę duszpasterską stanowią duszpasterze pracujący w parafi i przede wszystkim świeccy, w tym odpowiedzialni za wspólnoty działajace w parafii.

Osoby te pochodzą z różnych środowisk parafii, tak aby w pewien sposób zobrazować pod wieloma względami różnorodną strukturę demograficzną oraz duszpasterską Kościoła.

Rada spotyka się raz w pierwszą niedzielę miesiąca o godz. 19:30 w Domu św. Józefa.

Podstawy działania rad parafialnych

PIERWSZY SYNOD DIECEZJI WARSZAWSKO-PRASKIEJ, WARSZAWA 2000

Punkt 136. Dla ożywienia działalności parafialnej każdy proboszcz powinien starać się zorganizować radę duszpasterską i radę do spraw ekonomicznych. Obie rady mają tylko głos doradczy i rządzą się przepisami prawa powszedniego oraz normami wydanymi przez biskupa diecezjalnego.

§ 1. Zadaniem rady parafialnej jest przede wszystkim omawianie zagadnień duszpasterskich, które dotyczą życia religijnego na terenie parafii, jak też dyskutowanie nad programami duszpasterskimi przedstawionymi przez kurię diecezjalną czy najnowszymi dokumentami papieskimi.

§ 2. Rada parafialna może też przejąć funkcje rady ekonomicznej, by pomagać proboszczowi w administrowaniu dobrami parafialnymi.

§ 3. Działalność rad parafialnych ustaje w chwili odejścia proboszcza.

KODEKS PRAWA KANONICZNEGO - 1983

Kan. 536

§ 1. Jeśli zdaniem biskupa diecezjalnego, po zasięgnięciu opinii Rady kapłańskiej, byłoby to pożyteczne, należy w każdej parafii ustanowić radę duszpasterską. Ma jej przewodniczyć proboszcz, a członkami powinni być wierni wraz z tymi, którzy z urzędu uczestniczą w trosce duszpasterskiej o parafię i pomagają w ożywianiu działalności pasterskiej.

§ 2. Rada duszpasterska posiada jedynie głos doradczy i kieruje się normami określonymi przez biskupa diecezjalnego.

Kan. 537

W każdej parafii powinna być rada do spraw ekonomicznych, która rządzi się nie tylko przepisami prawa powszechnego, lecz także normami wydanymi przez biskupa diecezjalnego. Wierni zgodnie z tymi normami świadczą proboszczowi pomoc w administrowaniu dobrami parafialnymi, z zachowaniem przepisu kan. 532. (Kan. 532 - W załatwianiu wszystkich czynności prawnych proboszcz występuje w imieniu parafii, zgodnie z przepisami prawa. Ma również troszczyć się o to, by dobra parafii były administrowane według norm kan. 1281-1288).